1 Nisan 2022 - 29 Ekim 2022

EXPO’2021 HATAY KAPSAMINDA

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Etkinliğe katılım gösteren ziyaretçilerin;

  • kimlik,
  • telefon numarası,
  • mail adresi ve
  • pasaport bilgileri ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’nin organize ettiği EXPO’2021 HATAY organizasyonu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ ne yapmış olduğunuz başvuru ya da almak istediğiniz bilgi kapsamında sizinle iletişime dâhilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından işlenen kişisel verileriniz, HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, katılım durumunuzu onaylamak ya da bilgi alma başvurunuzu cevaplamak ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’ne başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://www.hatay.bel.tr/ adresine başvurarak yapabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.